POBYTOVÝ TÁBOR

PRE DIEVČATÁ VO VEKU 13-16 ROKOV

Pobytový tábor je zameraný na vzdelávanie dospievajúcich dievčat v otázkach spojených s obdobím puberty. Hlavným zámerom je upraviť postoj adolescentov k svojmu fyzickému telu. V bezpečnom prostredí sa oboznámime s témou menštruácie, hygieny tela a odovzdáme informácie ohľadom fyzických a psychických zmien v čase puberty a dospievania. 

Zámerom je vytvoriť aktivity a činnosti vedúce k hlbšiemu pochopeniu citlivých tém týkajúcich sa sebauvedomovania a vytvárania vzťahov v tomto období. 

Pod vedením lektorov a odborníkov (napr. gynekologická sestra, polícajtka SR, arte-terapeutka, tanečná terapeutka, psychologička, etnologička a pod.) sa počas pobytu účastníčky tábora oboznámia prostredníctvom konkrétnych aktivít a hravou formou s témami tvorby vzťahov s priateľmi, rodičmi, učiteľmi, ako aj s hygienou tela, problematikou menštruácie, virtuálnej šikany, sebaobrany. Budú edukované o správnej životospráve - stravovaní, pohybe a rovnako tak oboznámené s tradíciami a zvyklosťami a prístupe k sebe z obdobia života predkov. Hlavným účelom je otvoriť témy, ktoré sú v domácom prostredí tabuizované alebo veľmi okrajovo diskutované, skresľované a vytvárajú bariéry k poznaniu vývoja tela a psychiky u mladých dievčat.

Program v pobytovom tábore je pripravený tak, aby témy na seba počas celého týždňa nadväzovali a citlivo viedli od témy k téme. Týmto prístupom zabezpečíme, aby sa pre dievčatá vytvoril priestor pre postupnú premenu nefunkčných postojov, ktoré majú mnohokrát odpozerané z virtuálneho, domáce alebo školského prostredia. Každá aktivita a činnosť je na pobytový tábor pripravená na základe terénneho výskumu a diskusií s rodičmi a dospievajúcimi dievčatami z leta 2021.

Ubytovanie bude zabezpečené v obci Detvianska Huta - chata TRI LIPY. Nakoľko sme hľadali intímne a romantické prostredie , vhodné pre dospievajúce dievčatá, tak aby sa cítili pohodlne a čisto. Záležalo nám na bývaní s osobitným dvorom na vonkajšie aktivity a taktiež prechádzky do prírody.

Strava sa bude pripravovať s dôrazom na pestrosť chutí a zdravšieho prístupu. Stravu a jedálny lístok vypracuje kuchárka a lektorka výživového poradenstva. Stravný režim:raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, druhú večera v podobe švédskych stolov počas večerných programov, občerstvenie v deň nástupu a odchodu z tábora.


POBYTOVÝ TÁBOR

                 pre dievčatá vo veku 13-16 rokov


30.7. - 5.8.2023

MIESTO KONANIA: 

CHATA TRI LIPY

DETVIANSKA HUTA


cena: 270


PODMIENKY ÚČASTI V LETNOM TÁBORE:

Zákonní zástupcovia odoslaním prihlášky do letného tábora vyjadrujú súhlas s nasledovnými podmienkami:

Používanie mobilného telefónu je možné len so súhlasom vedúcich osôb.

Za poškodenie alebo stratu cenných predmetov a finančnej hotovosti vedúce osoby nezodpovedajú.

Pri nástupe do letného tábora je potrebné odovzdať kópiu preukazu poistenca.

Pri nástupe do letného tábora je potrebné odovzdať vyplnené tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V poplatku je zahrnuté: strava - ovocná desiata, obed, olovrant, pitný režim, náklady na didaktické hry, cestovné náklady, upomienkové predmety, finančná odmena pre lektorov.

Letný pobytový tábor MALÉ ŽENY je realizovaný s podporou OZ Oživená


PRIHLÁŠKA

VIZUÁLNA PRECHÁDZKA POBYTOVÝM TÁBOROM 2022

Chata Tri Lipy - Detvianska Huta , Letný pobytový tábor TAJUPLNÁ KRAJINA

bol realizovaný s podporou BBSK a OZ Oživená.