DENNÝ TÁBOR

PRE DIEVČATÁ VO VEKU 9-12 ROKOV


Denný tábor je zameraný na vzdelávanie a rozvoj dievčat v predpubertálnom období. Hlavným zámerom je pripraviť dievčatá na obdobie puberty, upraviť postoj k svojmu fyzickému telu. V bezpečnom prostredí sa oboznámiť s témou menštruácie, hygieny tela a odovzdať informácie ohľadom fyzických a psychických zmien v čase puberty a dospievania

Zámerom je vytvoriť aktivity a činnosti vedúce k hlbšiemu pochopeniu citlivých tém týkajúcich sa sebauvedomovania a vytvárania vzťahov v tomto období. 

Pod vedením lektorov a odborníkov (napr. gynekologická sestra, policajtka SR, arte-terapeutka, tanečná terapeutka, psychológička, etnológička a pod.) sa absolventky tábora oboznámia prostredníctvom konkrétnych aktivít a hravou formou s témami tvorby vzťahov s priateľmi, rodičmi, učiteľmi, ďalej s hygienou tela, problematikou menštruácie, virtuálnej šikany, či sebaobrany.

Budú edukované o správnej životospráve - stravovaní, pohybe a rovnako tak oboznámené s tradíciami a zvyklosťami a prístupe k sebe z obdobia života predkov. Hlavným účelom je otvoriť témy, ktoré sú v domácom prostredí tabuizované alebo veľmi okrajovo diskutované, skresľované a vytvárajú bariéry k poznaniu vývoja tela a psychiky u mladých dievčat.TERMÍNY DENNÝCH LETNÝCH TÁBOROV

PRE DIEVČATÁ VO VEKU 9-12 ROKOV


LUČENEC

10.7. - 14.7.2023

MIESTO KONANIA: 

3Pé

Sokolská 12, 984 01 Lučenec


cena: 120€

(s podporou BBSK)BANSKÁ BYSTRICA

14.8. - 18.8.2023

MIESTO KONANIA: 

Nyiama yoga štúdio

Horná 14, 974 01 Banská Bystrica


cena: 170€

(s podporou BBSK)


PODMIENKY ÚČASTI V LETNOM TÁBORE:

Zákonní zástupcovia odoslaním prihlášky do letného tábora vyjadrujú súhlas s nasledovnými podmienkami:

Používanie mobilného telefónu je možné len so súhlasom vedúcich osôb.

Za poškodenie alebo stratu cenných predmetov a finančnej hotovosti vedúce osoby nezodpovedajú.

Pri nástupe do letného tábora je potrebné odovzdať kópiu preukazu poistenca.

Pri nástupe do letného tábora je potrebné odovzdať vyplnené tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti.

V poplatku je zahrnuté: strava - ovocná desiata, obed, olovrant, pitný režim, nájom v priestoroch 3pé centra, náklady na didaktické hry, cestovné náklady, upomienkové predmety, finančná odmena pre lektorov.

Letný denný tábor TAJUPLNÁ KRAJINA je realizovaný s podporou OZ OživenáPRIHLÁŠKA


A TAKTO NÁM BOLO MINULÝ ROK...

11.7-15.7. 2022, ISKREA - Lučenec , Letný denný tábor TAJUPLNÁ KRAJINA 

bol realizovaný s podporou BBSK a OZ Oživená.